Menu

Kochajcie nie słowem, ale czynem Wyróżniony

Kochajcie nie słowem, ale czynem

„Kochajcie nie słowem, ale czynem” – takim słowami zachęcał Ksiądz Arcybiskup Csaba Ternyák w czasie uroczystej Eucharystii wszystkich wiernych, a w szczególny sposób nas – Siostry Elżbietanki i Członków Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety.

Pośród różnych obowiązków jakie spoczywają na Zarządzie Generalnym są także odwiedziny naszych Sióstr i wizytowanie poszczególnych Wspólnot naszego Zgromadzenia. Dlatego w dniach od 22 - 25 sierpnia 2016 r. odwiedziłyśmy nasze Siostry na Węgrzech. Tym razem „w liczniejszym składzie”, gdyż wraz z Matką Generalną M. Samuelą Werbińską obecny był cały Zarząd Generalny oraz Siostra Prowincjalna M. Lucia i Siostra Wikaria Miriam z prowincji włoskiej, a także Siostra Przełożona M. Daria z domu generalnego. Przy tej okazji został poświęcony odremontowany dom, w którym Siostry będą mogły przeprowadzać różne spotkania formacyjne oraz przyjmować Siostry, które będą odwiedzać ziemię św. Elżbiety.

W pierwszym dniu naszego pobytu tj. dnia 23 sierpnia uczestniczyliśmy w pięknej uroczystości poświęcenia domu pod wezwaniem bł. Marii Luizy. W godzinach przedpołudniowych została odprawiona Msza św. z udziałem Księdza Arcybiskupa Csaba Ternyák z Eger i licznie zebranych Księży z Dekanatu. Obecni byli także Przedstawiciele Miasta, Dobrodzieje naszych Sióstr, Członkowie Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety, Grupa bł. Marii Luizy oraz rzesza wiernych parafian. Całą uroczystość uświetnił swoim śpiewem chór parafialny. W trakcie wygłoszonej homilii Ksiądz Arcybiskup powiedział, że św. Elżbieta także dziś zachwyca nas i pociąga. Ona poprzez czyny miłości kreśli nam drogę i zachęca, byśmy za nią szli do tych, którzy nas potrzebują: w naszych rodzinach, w szpitalach, na ulicach. Ona pokazuje, że ten kto potrafi dzielić się z innymi może być prawdziwie radosnym i szczęśliwym człowiekiem. Bezpośrednio po wygłoszonej homilii, Matka Generalna M. Samuela przyjęła do Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety 14 nowych Członków, z których 10 złożyło przyrzeczenia. Jako znak przynależności do Wspólnoty otrzymali oni medalik św. Elżbiety. Na koniec Mszy św. Matka Generalna podziękowała Księdzu Arcybiskupowi za przewodniczenie Eucharystii i wygłoszone słowo Boże, Księżom oraz parafianom za otwartość, pomoc i życzliwość okazywaną naszym Siostrom. Natomiast Siostrom z Sárospatak: Siostrze Przełożonej M. Kanizji, Siostrze M. Agnieszce i Siostrze M. Zuzannie, Matka Generalna podziękowała za ich pięcioletnią charytatywno-apostolską posługę na węgierskiej ziemi, znaczoną oddaniem i poświęceniem.

Po zakończonej Mszy św. przeszliśmy w procesji do domu Sióstr. Ksiądz Arcybiskup Ternyák odmówił modlitwy i dokonał poświęcenia odremontowanego domu. Wszyscy uczestnicy uroczystości mieli okazję zwiedzić nowe pokoje i poznać ten dom.

Kolejnego dnia udaliśmy się na pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego Máriapócs, które jest dla Węgrów Narodowym Sanktuarium. Znajduje się tam kopia ikony, gdyż oryginał przechowywany jest w katedrze św. Szczepana we Wiedniu. Jest to wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem w bizantyjskim typie Hodegetrii. Dzieciątko trzyma w ręku kwiat, symbol Trójcy Świętej. Podczas Eucharystii polecaliśmy Bogu przez ręce Maryi nasze Zgromadzenie i prosiliśmy o łaskę nowych powołań, także z miejsca gdzie urodziła się nasza Patronka.

W ostatnim dniu naszego pobytu w Sárospatak udałyśmy się na zamek Rakoczych, gdzie w kaplicy św. Elżbiety uczestniczyłyśmy we Mszy św. Ten dzień dla Wspólnoty domu był dniem wizytacji. Był to czas rozmów z Siostrami, duchowego umocnienia i wzajemnego dzielenia się doświadczeniem. Podczas wieczornego spotkania Siostry ze Wspólnoty w Sárospatak serdecznie podziękowały Matce Generalnej M. Samueli wraz z Zarządem Generalnym i towarzyszącymi Siostrami za podjęty trud związany z przybyciem na Węgry, za podarowany czas na indywidualne i wspólnotowe rozmowy, za troskę oraz za wszelką ofiarowaną pomoc podczas prowadzonych prac remontowych.

Także my, uczestniczki tych wielkich wydarzeń, jakimi było poświęcenie domu i przyjęcie licznej grupy nowych Członków do Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety, wyraziłyśmy wdzięczność naszym Siostrom za ich zaangażowanie w apostolską posługę, za głoszenie czynem miłości miłosiernej oraz za świadectwo życia, które jak iskra zapala innych do życia duchem św. Elżbiety. Dziękujemy za miłe przyjęcie i siostrzaną atmosferę. Niech dobry Bóg nadal udziela naszym Kochanym Siostrom posługującym w Sárospatak potrzebnych łask do kontynuowania podjętego dzieła w duchu św. Elżbiety i naszych Założycielek.

Siostra M. Weronika Tomczyk
radna generalna

Zobacz zdjęcia

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE