Menu

Kochajcie nie słowem, ale czynem

„Kochajcie nie słowem, ale czynem” – takim słowami zachęcał Ksiądz Arcybiskup Csaba Ternyák w czasie uroczystej Eucharystii wszystkich wiernych, a w szczególny sposób nas – Siostry Elżbietanki i Członków Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety.

Pośród różnych obowiązków jakie spoczywają na Zarządzie Generalnym są także odwiedziny naszych Sióstr i wizytowanie poszczególnych Wspólnot naszego Zgromadzenia. Dlatego w dniach od 22 - 25 sierpnia 2016 r. odwiedziłyśmy nasze Siostry na Węgrzech. Tym razem „w liczniejszym składzie”, gdyż wraz z Matką Generalną M. Samuelą Werbińską obecny był cały Zarząd Generalny oraz Siostra Prowincjalna M. Lucia i Siostra Wikaria Miriam z prowincji włoskiej, a także Siostra Przełożona M. Daria z domu generalnego. Przy tej okazji został poświęcony odremontowany dom, w którym Siostry będą mogły przeprowadzać różne spotkania formacyjne oraz przyjmować Siostry, które będą odwiedzać ziemię św. Elżbiety.

W pierwszym dniu naszego pobytu tj. dnia 23 sierpnia uczestniczyliśmy w pięknej uroczystości poświęcenia domu pod wezwaniem bł. Marii Luizy. W godzinach przedpołudniowych została odprawiona Msza św. z udziałem Księdza Arcybiskupa Csaba Ternyák z Eger i licznie zebranych Księży z Dekanatu. Obecni byli także Przedstawiciele Miasta, Dobrodzieje naszych Sióstr, Członkowie Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety, Grupa bł. Marii Luizy oraz rzesza wiernych parafian. Całą uroczystość uświetnił swoim śpiewem chór parafialny. W trakcie wygłoszonej homilii Ksiądz Arcybiskup powiedział, że św. Elżbieta także dziś zachwyca nas i pociąga. Ona poprzez czyny miłości kreśli nam drogę i zachęca, byśmy za nią szli do tych, którzy nas potrzebują: w naszych rodzinach, w szpitalach, na ulicach. Ona pokazuje, że ten kto potrafi dzielić się z innymi może być prawdziwie radosnym i szczęśliwym człowiekiem. Bezpośrednio po wygłoszonej homilii, Matka Generalna M. Samuela przyjęła do Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety 14 nowych Członków, z których 10 złożyło przyrzeczenia. Jako znak przynależności do Wspólnoty otrzymali oni medalik św. Elżbiety. Na koniec Mszy św. Matka Generalna podziękowała Księdzu Arcybiskupowi za przewodniczenie Eucharystii i wygłoszone słowo Boże, Księżom oraz parafianom za otwartość, pomoc i życzliwość okazywaną naszym Siostrom. Natomiast Siostrom z Sárospatak: Siostrze Przełożonej M. Kanizji, Siostrze M. Agnieszce i Siostrze M. Zuzannie, Matka Generalna podziękowała za ich pięcioletnią charytatywno-apostolską posługę na węgierskiej ziemi, znaczoną oddaniem i poświęceniem.

Po zakończonej Mszy św. przeszliśmy w procesji do domu Sióstr. Ksiądz Arcybiskup Ternyák odmówił modlitwy i dokonał poświęcenia odremontowanego domu. Wszyscy uczestnicy uroczystości mieli okazję zwiedzić nowe pokoje i poznać ten dom.

Kolejnego dnia udaliśmy się na pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego Máriapócs, które jest dla Węgrów Narodowym Sanktuarium. Znajduje się tam kopia ikony, gdyż oryginał przechowywany jest w katedrze św. Szczepana we Wiedniu. Jest to wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem w bizantyjskim typie Hodegetrii. Dzieciątko trzyma w ręku kwiat, symbol Trójcy Świętej. Podczas Eucharystii polecaliśmy Bogu przez ręce Maryi nasze Zgromadzenie i prosiliśmy o łaskę nowych powołań, także z miejsca gdzie urodziła się nasza Patronka.

W ostatnim dniu naszego pobytu w Sárospatak udałyśmy się na zamek Rakoczych, gdzie w kaplicy św. Elżbiety uczestniczyłyśmy we Mszy św. Ten dzień dla Wspólnoty domu był dniem wizytacji. Był to czas rozmów z Siostrami, duchowego umocnienia i wzajemnego dzielenia się doświadczeniem. Podczas wieczornego spotkania Siostry ze Wspólnoty w Sárospatak serdecznie podziękowały Matce Generalnej M. Samueli wraz z Zarządem Generalnym i towarzyszącymi Siostrami za podjęty trud związany z przybyciem na Węgry, za podarowany czas na indywidualne i wspólnotowe rozmowy, za troskę oraz za wszelką ofiarowaną pomoc podczas prowadzonych prac remontowych.

Także my, uczestniczki tych wielkich wydarzeń, jakimi było poświęcenie domu i przyjęcie licznej grupy nowych Członków do Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety, wyraziłyśmy wdzięczność naszym Siostrom za ich zaangażowanie w apostolską posługę, za głoszenie czynem miłości miłosiernej oraz za świadectwo życia, które jak iskra zapala innych do życia duchem św. Elżbiety. Dziękujemy za miłe przyjęcie i siostrzaną atmosferę. Niech dobry Bóg nadal udziela naszym Kochanym Siostrom posługującym w Sárospatak potrzebnych łask do kontynuowania podjętego dzieła w duchu św. Elżbiety i naszych Założycielek.

Siostra M. Weronika Tomczyk
radna generalna

Zobacz zdjęcia

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE