Menu

Statuty

Spis treści

CONGREGAZIONE
PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSECRATA
E LE SOCIETA DI VITA APOSTOLICA
Prot. N. B. 29-1/93
DEKRET

Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, którego dom generalny znajduje się w Rzymie, przedłożyła Stolicy Apostolskiej „Statuty Dla Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety”, uchwalone przez kapitułę generalną w 1992 r., prosząc o ich zatwierdzenie.

Wspólnota apostolska św. Elżbiety jest zrzeszeniem wiernych, którego celem jest wspieranie swych członków w realizowaniu zasad życia chrześcijańskiego. Żyjąc duchem Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety pragną oni pełniej przeżywać we własnym środowisku swoje chrześcijańskie powołanie i poprzez dzieła czynnej miłości bliźniego dawać temu świadectwo. Członkowie Wspólnoty tworzą ze Zgromadzeniem duchową rodzinę, jednak bez właściwej przynależności członkowskiej do niego. W miarę swych możliwości biorą oni udział w jego modlitwach i apostolacie, wspierają jego działalność, mają udział w jego duchowych owocach.

Kongregacja ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego po dokładnym zapoznaniu się z treścią Statutów, niniejszym dekretem je zatwierdza, z zachowaniem pozostałych, obowiązujących przepisów prawnych. Przedłożone Statuty przechowywane są w archiwum tejże Kongregacji.
Niniejszemu dekretowi nie stoją na przeszkodzie inne postanowienia.

Rzym, dnia 8 grudnia 1993 r.
F. Javier Errazuriz O.
Sekretarz
Kard. Martinez
Prefekt

 

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE