Menu

Dekret o heroiczności cnót

KONGREGACJA  SPRAW  KANONIZACYJNYCH
________________________________________________

DIECEZJA OPOLSKA

BEATYFIKACJA  I  KANONIZACJA
SŁUŻEBNICY BOŻEJ MARII MERKERT,
WSPÓŁZAŁOŻYCIELKI  I PIERWSZEJ PRZEŁOŻONEJ GENERALNEJ
 ZGROMADZENIA SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY
(1817-1872)

DEKRET  O  HEROICZNOŚCI  CNÓT

 

„Proszę was, abyście z miłością i cierpliwością pielęgnowały chorych. Jesteśmy bowiem przynaglane, by pokazać, że chcemy wszystkim czynić wiele dobra i wszystkich kochać w Bogu; a  jeśli już nic nie możemy uczynić, chciejmy przynajmniej za nich się modlić”.

Te właśnie słowa, którymi napominała swoje Siostry, Służebnica Boża Maria Merkert, sama stosowała w codziennych sytuacjach życiowych. Starała się bowiem o chwałę Bożą, o dobro Kościoła i ludzi chorych, którym  - będąc prawdziwym obrazem Dobrego Samarytanina - ukazywała ojcowską dobroć Boga i matczyną troskliwość Kościoła.

Ta wierna naśladowczyni Chrystusa urodziła się 21 września 1817 r. w Nysie, która wówczas znajdowała się w granicach archidiecezji wrocławskiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej opiekowała się chorą matką, a po jej śmierci oddała się dziełom miłosierdzia służąc najbardziej potrzebujących. W roku 1842 w Nysie, razem z kilkoma towarzyszkami, dała po-czątek Stowarzyszeniu dla pielęgnacji opuszczonych chorych, w ten sposób położyła podwali-ny przyszłego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Już od samego początku Matka Maria i jej towarzyszki były uważane za siostry zakonne, pomimo, że w owym czasie były jeszcze osobami świeckimi. Pewien okres czasu przebywały u Sióstr Boromeuszek, celem zdobycia formacji zakonnej a następnie podjęły ponownie swe dzieło w Nysie, mimo, że doznawały tam licznych i przykrych upokorzeń, które Służebnica Boża znosiła cierpliwie i pokornie.

W roku 1859 Stowarzyszenie Szarych Sióstr św. Elżbiety zostało zatwierdzone przez Biskupa wrocławskiego. Na pierwszej Kapitule Generalnej w 1859 r. Służebnica Boża Maria Merkert została wybrana Pierwszą Przełożoną Generalną. W maju następnego roku złożyła pierwszą profesję zakonną.

Pod jej kierunkiem Instytut szybko się rozwijał i zyskiwał uznanie władz państwowych. Służebnica Boża troszczyła się o formację Sióstr, dla których była kochającą matką i wspaniałym wzorem chrześcijańskiego życia: praktykowała bowiem wszystkie cnoty, zdobywając doskonałość ewangeliczną. Niepodzielnym sercem miłowała Boga i wiernie Mu służyła, gotowa pełnić tylko Jego wolę. Cokolwiek bowiem czyniła, czyniła z wiarą, głęboką nadzieją i ufnością w Opatrzność Bożą. Swe życie wewnętrzne ożywiała modlitwą i pobożnością do Eucharystii, Najświętszego. Serca Jezusa, Matki Bożej, św. Józefa i św. Elżbiety Węgierskiej, którą obrała za Patronkę swego Zgromadzenia zakonnego. Gorliwie starała się o rozszerzanie Królestwa Bożego, dlatego też swoje Siostry posyłała, aby pełniły posługę nawet w najtrudniejszych warunkach. Ze wszystkich sił trudziła się dla bliźnich, szczególnie chorych, ubogich, opuszczonych i biednych sierot. Wytrwale pełniła swoją misję w tak trudnych czasach, zachęcając swoje córki duchowe, by czyniły podobnie.

Kierowała Zgromadzeniem z roztropnością i sprawiedliwością, była dla swych Sióstr mądrą przewodniczką w sprawach duchowych. Panowała nad swoim temperamentem, który był stosunkowo żywy. Opanowana, z dystansem podchodząca do wszystkich spraw, była posłuszna poleceniom władz kościelnych. Ślubu czystości dochowała, zaświadczając, że siebie samą całkowicie oddała Chrystusowi. Nie żądała żadnego wynagrodzenia za swoje trudy, jako że wszystko co zasługiwało na pochwałę przypisywała Bogu i ludziom, którzy Jej pomagali. Ponieważ nie oszczędzała się, zmarła wyczerpana trudami w pięćdziesiątym piątym roku życia, dnia 14 listopada 1872 roku, pozostawiając w wielkiej żałobie córki duchowe, mieszkańców Nysy i okolic, którzy nazywali ją „Matką ubogich i śląską samarytanką”.

Ze względu na rozpowszechnioną sławę świętości, Biskup Opolski rozpoczął postępowanie kanonizacyjne, przeprowadzone w latach 1985-1997. Jego ważność prawna została potwierdzona przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych dekretem z dnia 27 lutego 1998 r. Po przygotowaniu Pozycji zgodnie ze zwyczajem badano czy Służebnica Boża praktykowała cnoty w stopniu heroicznym. W związku z tym odbyło się, z pozytywnym wynikiem, posiedzenie Konsultorów Historyków (11 grudnia 2001) a następnie specjalne posiedzenie Konsultorów Teologów (12 października 2004). Kardynałowie i Biskupi na Sesji zwyczajnej w dniu 14 grudnia tegoż roku, po wysłuchaniu relacji Prowadzącego Sprawę J.E. Salvatore Boccaccio, Biskupa Frosinone-Veroli-Ferentino, uznali, że Służebnica Boża Maria Merkert praktykowała w stopniu heroicznym cnoty teologalne, kardynalne i inne z nimi złączone.

Następnie, po przekazaniu dokładnej relacji Ojcu św. Janowi Pawłowi II odnośnie przedstawionej sprawy przez niżej podpisanego Kardynała Prefekta, Jego Świątobliwość, ustosunkowując się pozytywnie do opinii Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, polecił, aby został przygotowany dekret o heroiczności cnót Służebnicy Bożej. Gdy to zostało należycie spełnione, Ojciec św. poprosił do Siebie w dniu dzisiejszym niżej podpisanego Kardynała Prefekta, Prowadzącego Sprawę i mnie, Arcybiskupa Sekretarza Kongregacji, oraz pozostałych, których zgodnie ze zwyczajem należy zwołać i uroczyście ogłosił:

W przypadku o którym mowa, stwierdza się, że Służebnica Boża Maria Merkert, Współzałożycielka i Pierwsza Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, praktykowała w stopniu heroicznym cnoty teologalne Wiary, Nadziei i Miłości zarówno względem Boga jak i bliźniego, a także cnoty kardynalne Roztropności, Sprawiedliwości, Wstrzemięźliwości i Męstwa oraz cnoty z nimi złączone.

Najwyższy Pasterz polecił następnie, aby dekret został opublikowany i włączony do akt Kongregacji  Spraw Kanonizacyjnych.


Rzym,  dnia 20 grudnia 2004 r.


Kardynał JOSÉ SARAIVA MARTINS, Prefekt

EDWARD NOWAK, Arcybp tyt. Luna, Sekretarz

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE