Menu

Eucharystia w życiu Marii Merkert

Spis treści

Eucharystia źródłem i szczytem w życiu Czcigodnej Służebnicy Bożej Marii Merkert

Wprowadzenie

Posynodalna adhortacja apostolska „Vita Consecrata” określa Eucharystię „sercem życia kościelnego, a tym samym także życia konsekrowanego (…) Z samej swej natury Eucharystia stanowi centrum życia konsekrowanego – osobistego i wspólnotowego. Jest codziennym wiatykiem i źródłem duchowości dla jednostki i dla całego instytutu” (VC 95). Eucharystia, jak zaznaczył Sobór Watykański II, jest „źródłem i szczytem ” życia Kościoła, jego misji i świętości (LG 11). Eucharystia, którą otrzymał Kościół, jest największą Tajemnicą, najdoskonalszym darem Chrystusa, ponieważ – jak podkreśla Ojciec św. Jan Paweł II - „jest to dar z samego siebie, z własnej osoby, w Jego świętym człowieczeństwie, jak też dar Jego dzieła zbawienia” (EE, 11).

Z pełnej komunii z Chrystusem Eucharystycznym wypływają wszystkie inne elementy życia Kościoła, przede wszystkim komunia wszystkich wiernych, obowiązek głoszenia Ewangelii i świadczenia o niej, żarliwa miłość do wszystkich, zwłaszcza do ubogich i maluczkich, czego była w pełni świadoma Czcigodna Służebnica Boża Maria Merkert. Życie konsekrowane żyje dzięki Eucharystii, a centralną treścią każdej osoby konsekrowanej jest Jezus Eucharystyczny, który jest Życiem i jedynym Sensem wszystkiego. W konsekrowanym chlebie i winie mamy rozpoznawać Boskiego Wędrowca, który kiedyś stanął obok uczniów z Emaus, ażeby otworzyć im oczy na światło, a serce na nadzieję (por. Łk 24, 13-35). Powinniśmy codziennie dziękować Jezusowi, naszemu Odkupicielowi za dar Jego Ciała i Jego Krwi w Sakramencie Ołtarza, którym umacnia nas w naszej codziennej wędrówce. Celem Eucharystii – pisze Papież – jest „przemiana naszego życia, aby w pewnym sensie stało się ono całe ‘eucharystyczne'” (EE, 20).

My, które jesteśmy zaangażowane w różnorodne posługi, nie możemy zapominać, że naszą podstawową posługą, nas osób konsekrowanych, jest kochać Boga. Z Eucharystii uczymy się nieustannie ducha służby bliźnim, poświęcenia życia dla drugich, ducha zachowywania jedności w wielości, twórczej wierności tradycjom Zgromadzenia, zachowywania równowagi między kontemplacją a działalnością apostolską, dodaje nam ona odwagi do bycia autentycznymi świadkami Chrystusa. Życie naszej wspólnoty od początku swego istnienia czerpało swe żywotne siły z Eucharystii, modlitwy. Z tego źródła siłę i moc czerpała Służebnica Boża Maria Merkert. Za jej przykładem również my mamy w Eucharystii szukać światła i odwagi dla naszej codziennej posługi.

W obecnym referacie pragniemy skoncentrować się na tej przedziwnej Tajemnicy naszej wiary – Eucharystii - będącej pokarmem i podporą każdego życia autentycznie chrześcijańskiego. Główną uwagę skupimy na Eucharystii, „źródle i szczycie” naszego życia konsekrowanego. Na podstawie dokumentów źródłowych zobaczymy, na ile to jest możliwe, czym była i jaką rolę odegrała Eucharystia w życiu i posłudze naszej Matki Marii. Prośmy gorąco Chrystusa, który zostawił nam najwspanialszy dar Eucharystię, aby umacniał nas swą szczególną łaską w zgłębianiu tej wielkiej Tajemnicy.

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE