Menu

Proces beatyfikacyjny Matki Marii Merkert

Sława świętości i przekonanie, że miłość Matki Marii Merkert jest i dzisiaj z nami, a u Bożego tronu skutecznie wstawia się za wszystkimi, którzy z ufnością proszą o pomoc, skłoniło Biskupa Opolskiego Alfonsa Nossola i Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety do rozpoczęcia dochodzenia kanonicznego mającego na celu zebranie materiałów dowodowych.

Etap diecezjalny

Proces diecezjalny rozpoczęto 19 lutego 1985 roku. Biskup Opolski Alfons Nossol powołał Trybunał Diecezjalny, Komisję Historyczną, tłumacza; wszystkie osoby zaangażowane w sprawę złożyły przysięgę. W czasie dochodzenia kanonicznego zebrano i opracowano dokumenty dotyczące życia Matki Marii Merkert, cnót i sławy świętości, sporządzono dokumentację biograficzną, fotograficzną i kartograficzną. Opracowany krytycznie zbiór Jej pism poddano ocenie teologicznej, na podstawie której Biskup Opolski wydał dekret, że nie ma w nich nic przeciwnego wierze i dobrym obyczajom. Przesłuchano również świadków postulatorskich i z urzędu. Z oryginału dokumentów procesowych sporządzono odpis i przetłumaczono je na język łaciński i włoski. Proces diecezjalny zakończono 9 września 1997 roku, a Akta dochodzenia przewieziono do Rzymu.

Etap rzymski

13 listopada 1997 r. Akta dochodzenia zostały oficjalnie przyjęte, a 27 lutego 1998 roku Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydała dekret o ważności procesu diecezjalnego. W 2000 roku wydano drukiem Pozycję o życiu, cnotach heroicznych i sławie świętości Matki Marii Merkert, która była przedmiotem studiów historyków i teologów. 11 grudnia 2001 roku konsultorzy historycy wydali pozytywną ocenę Pozycji; w styczniu 2002 roku wpisano ją na listę Pozycji do dyskusji teologów. 12 października 2004 roku teologowie konsultorzy przedyskutowali cnoty teologalne, kardynalne i im pokrewne i uznali ich heroiczność. Przychylną opinię wyrazili również Kardynałowie i Biskupi zgromadzeni na Sesji zwyczajnej w dniu 14 grudnia tego roku. O powyższym przebiegu spraw kardynał prefekt José Saraiva Martins złożył dokładne sprawozdanie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Papież przyjął ocenę Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i polecił, by zredagowano dekret o heroiczności cnót Służebnicy Bożej. 20 grudnia 2004 roku podczas konsystorza, wobec zebranych Kardynałów, Biskupów, Kapłanów, Przedstawicieli Zgromadzeń zakonnych i Ambasadorów Państw przy Stolicy Apostolskiej, m.in. Pani Hanny Suchockiej, Ojciec Święty Jan Paweł II uroczyście ogłosił heroiczność cnót Matki Marii Merkert, zatwierdził Dekret i polecił go opublikować. W tym dniu odczytano dziewięć dekretów dotyczących spraw polskich. Odnośnie Matki Marii czytamy: Matka Maria Merkert urodziła się w Nysie, w mieście należącym wówczas do archidiecezji wrocławskiej, gdzie razem z innymi dziewczętami służyła biednym i chorym w ich własnych mieszkaniach. Jest współzałożycielką Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety (które nazywane były również Szarymi Siostrami). Była pierwszą przełożoną generalną, za Jej rządów Zgromadzenie bardzo szybko się rozwijało i rozszerzało swoją działalność.

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE